Стамбено-пословни објекат По+П+2 Чачак

Инвеститор: Лучић Милија из Миоковаца

Објекат: Породични стамбено-пословни објекат По+П+2

Место градње: к.п. бр. 3513 К.О. Чачак