Стамбено-пословни објекат Ариље

Инвеститор: Милош Стефановић из Ариља

Објекат: Стамбено-послови објекат П + 1 + Пк

Место градње: К.П. бр. 199/2, К.О. Ариље